Disclaimer

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SENIOR LIVING GROUP WEBSITE

Het gebruik van deze website of de andere websites van Senior Living Group (SLG), dochteronderneming van Korian, die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘SLG website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de SLG website niet te gebruiken.

Het gebruik van de SLG website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de SLG website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de SLG website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

1. Doel van de SLG website

De SLG website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de SLG groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

2. Gebruik van de SLG website

Door het gebruik van de SLG website verbindt u zich ertoe:

  • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
  • de veiligheid van de SLG website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
  • geen inbreuk te maken op de rechten van SLG of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. Hyperlinks

De SLG website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van de SLG groep. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van de sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. SLG beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. SLG kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze sites uitbaten.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SLG, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de SLG website leiden.

4. Intellectuele rechten

SLG is de eigenaar van de inhoud van de SLG website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van SLG.
U mag de SLG website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de SLG website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat SLG de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de SLG website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

5. Aansprakelijkheid van SLG

De SLG website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan SLG geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de SLG website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. SLG kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de SLG website weigeren. SLG kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de SLG website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot alle verliezen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de SLG website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de SLG website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van SLG strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van SLG beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe SLG en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die SLG of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

7. Privacybeleid

SLG eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

(i)         Verzamelde gegevens en hun gebruik

De meeste informatie is op of via de SLG website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In dat geval verzamelt SLG geen persoonlijke gegevens. SLG kan evenwel bepaalde informatie (zoals het IP-adres) registreren voor statistische of administratieve doeleinden of met het oog op het verbeteren van de SLG website, zonder dat deze informatie persoonlijke gegevens onthult of individuele bezoekers identificeert.

In bepaalde gevallen kan u worden verzocht persoonlijke informatie mee te delen. De persoonlijke informatie die u in dat geval verstrekt, wordt door SLG in haar databanken bewaard. Door uw antwoord, geeft u SLG de toelating om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te registreren en te gebruiken. Uw gegevens kunnen dan niet alleen voor het beheer van uw dossier gebruikt worden, maar kunnen ook voor commerciële doeleinden aangewend worden, met inbegrip van direct marketing, onder meer via e-mail, voor alle diensten van SLG. Telkens als u via elektronische communicatie een bericht voor commerciële doeleinden van SLG ontvangt, kan u ervoor kiezen om in de toekomst niet langer dergelijke berichten te ontvangen. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere vennootschappen van de SLG groep.

(ii)        Cookies

De SLG website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de vaste schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u de SLG website bezoekt en die een beter gebruik ervan mogelijk maken (de cookies bewaren bijvoorbeeld uw taalvoorkeur). De cookies laten SLG bovendien toe te onderzoeken hoe de SLG website gebruikt wordt. SLG verzamelt op deze manier statistische, niet aan uw persoon gebonden informatie waarmee het de SLG website en haar diensten kan optimaliseren.

De automatische installatie van ‘cookies’ kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. SLG wijst u er echter op dat het weigeren van ‘cookies’ het functioneren van de SLG website kan aantasten.

(iii)       Toegang tot gegevens, verbetering en vragen

Mits bewijs van uw identiteit, kan u uw geregistreerde gegevens op elk ogenblik raadplegen, wijzigen of aanvullen op eenvoudig verzoek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via tel. 03 443 76 50. U kan al uw vragen omtrent het privacybeleid van SLG richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel. 03 443 76 50. 

8. Allerlei

SLG kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.
De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

9. Over SLG

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Senior Living Group (SLG) nv, dochteronderneming van Korian, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 1b, RPR (Antwerpen) 869769702, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De activiteiten van SLG staan onder het toezicht van verscheidene overheidsinstanties:

  • Vlaanderen: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, T 02 553 35 00, F 02 553 35 84, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
  • Wallonië: Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département des aînés et de la famille, avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Namen, T 081 327 211, F 081 327 474
  • Duitstalige gemeenschap : Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Datum laatste aanpassing : januari 2016